Opiekunowie:
dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk
i dr n. med. Maciej Kopera

Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu

                                                                  projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2017/25/B/HS6/00362)

Znaczenie projektu:

Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazują, że doświadczenie bólu fizycznego może być ważnym czynnikiem warunkującym rozwój, przebieg oraz wyniki leczenia uzależnienia od alkoholu. Analiza metodyki nielicznych prac dotyczących tego zagadnienia wskazuje, że prowadzone badania miały zazwyczaj charakter retrospektywny i oparte były na bardzo powierzchownej, subiektywnej ocenie bólu fizycznego przez osoby uzależnione. We wcześniejszych pracach, ocena bólu opierała się jedynie o miary kwestionariuszowe, nie analizowano charakterystyki bólu, jego lokalizacji, nie rozróżniano tolerancji i wrażliwości na ból, nie dokonywano również pomiarów behawioralnych.

Cel badania:

Celem ogólnym niniejszego badania jest pogłębienie wiedzy na temat doświadczenia bólu fizycznego u osób uzależnionych od alkoholu, wszechstronna analiza wrażliwości i wytrzymałości na ból w tej grupie oraz ocena związków pomiędzy tymi parametrami a innymi opisywanymi w literaturze czynnikami ryzyka i czynnikami rokowniczymi w uzależnieniu od alkoholu.

Osoby badane:

Do udziału w badaniu rekrutowane będą dwie grupy osób:

  1. Osoby uzależnione od alkoholu które podjęły terapię uzależnienia w stacjonarnym oddziale terapeutycznym.
  2. Grupa kontrolna osób zdrowych (nie uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych za wyjątkiem nikotyny) dobranych pod względem wieku i płci.

Hipotezy:

Spodziewamy się, że osoby uzależnione od alkoholu cechują się (w porównaniu do osób nie uzależnionych) mniejszą tolerancją bólu, oraz większą wrażliwością na ból. Przewidujemy, że doświadczenie bólu fizycznego będzie miało istotny związek z uznanymi czynnikami ryzyka rozwoju uzależnienia i nawrotu picia: depresyjnością, gorszą kontrolą behawioralną, zaburzeniami snu, historią prób samobójczych oraz gorszą regulacją emocji.