Badanie ma na celu pogłębienie wiedzy na temat świadomości interoceptywnej, a także wrażliwości i wytrzymałości na ból fizyczny u osób uzależnionych od alkoholu.

Cele szczegółowe:

1) Analiza związków pomiędzy świadomością interoceptywną, a poznanymi czynnikami ryzyka nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny podejmowania decyzji i przetwarzania emocji w badanej grupie.
2) Analiza związków pomiędzy wrażliwością na ból, a poznanymi czynnikami ryzyka nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny podejmowania decyzji i przetwarzania emocji w badanej grupie.
3) Analiza związków pomiędzy tolerancją bólu, a poznanymi czynnikami ryzyka nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny podejmowania decyzji i przetwarzania emocji w badanej grupie.
4) Analiza porównawcza subiektywnych i obiektywnych miar tolerancji i wrażliwości na ból w grupie osób uzależnionych od alkoholu.
W badaniu zastosowane zostaną subiektywne i behawioralne miary świadomości interocetywnej oraz wrażliwości i wytrzymałości na ból. Projekt będzie prowadzony w grupie osób uzależnionych od alkoholu oraz w grupie kontrolnej.